Functional. Minimalistic. Handmade.

Back to Balance set

The set includes: Three ceramic Cube burners in White, Beige and Chestnut, Agarwood incense sticks, Amber incense cones, Astasugandha rope incense.

Are you looking for balance, harmony and peace? Back to Balance is a set created with this thought in mind. The set includes 6 products. Each number has its own vibrational essence, which can be compared to the personality or character traits that resonate with that number. In numerology, the number 6 symbolizes balance, harmony and healing. Its foundation is a harmonious life and the energy of peace and care. This is what the Back to Balance set is about—to best balance your energy.

259,00PLN

What products does the Back to Balance set include?

Back to Balance set—allow yourself moments of balance, harmony and mindfulness. We chose these 6 products to best balance your energy and allow you to rest & heal. Every number has its own vibrational essence. This essence is similar to a personality or a set of character traits that resonates with that number. In numerology, number 6 symbolizes balance, harmony, and healing. Its foundation is a harmonious life and the energy of peace and nurturing. This is the intention this set carries.

3 ceramic cubes: in White, Beige and Chestnut.

A cube is a symbol of stability, permanence and geometric perfection. It represents the consciousness of spirit within us, or, as is commonly known, our soul. Symbolically, it can be seen as the ultimate truth, because it looks the same from any perspective. Our intention is for it to serve you as a simple & practical tool to help you immerse yourself in your daily rituals of burning incense. Each cube burner is made of the highest quality natural materials: clay, glaze and oxide. The clay is then formed, dried, and fired in an oven at a very high temperature. Ceramic cubes are made by a local artist with whom we cooperate. Comes in a pouch with Purnama Rituals logo.

Agarwood incense sticks

The Back to Balance set also includes the traditional Tibetan incense is made from Agarwood and a variety of medicinal herbs and spices chosen to complement its rich fragrance.  Its fragrance is woody, however what makes it so unusual are the notes of fruits and soft florals, with hints of vanilla and musk. This blend creates a soft, warm fragrance perfect for for relaxing on chilly evenings, yoga or meditation.  Agarwood promotes spiritual development and grounding. This traditional incense is commonly used to relieve stress & tension, support daily rituals and meditation. Agarwood is a mystical incense that is used to meditate, unlock the subconscious, and balance the energy known as chi. Agarwood refreshes the mind and body, drives away bad energy and relieves fatigue. At the same time, it introduces alertness, relieves anxiety and evokes a feeling of strength and peace.

Amber incense cones

Amber incense cones are made from delicate blends of amber and selected natural herbs and spices. Useful in states of mental & physical exhaustion as it stimulates and energizes the senses. It has a wonderfully rich scent described as woody, floral, and slightly powdery, with the additional sweetness of vanilla. Warm and cozy, often called mysterious-the perfect fragrance for cold weather and cozy evenings at home. Spiritually, Amber is used for meditation, healing, purification, and emotional and spiritual balancing. Amber incense helps open the solar plexus chakra, the center of our personal power. This incense is a beautiful mood-setter,  perfect for meditation or to achieve focus, calm & to tune in with higher energy. Use amber incense to promote memory, focus, be in meditation or to help you delve back into the past. Our incense is non-toxic, and all natural.

Astasugandha rope incense

Another component of the Back to Balance set is Astasugandha. It balances and calms. Its fragrance is mystical and unique. Warm, sweet, with a hint of wood and spice. Astasugandha is the name of a special blend of 8 natural herbs. It is mainly used to balance and calm the mind. It contains pure Himalayan herbs: a blend of juniper, agarwood, chamomile, kuth, sal tree, vetiver, yarrow and camphor, which together create its rich, characteristic smell.

Why use incense?

Burning incense, also called smudging, is a mindfulness practice that increases awareness and spirituality. It enhances concentration, harmony and balances the energy that surrounds us. The cleansing ritual can also be performed when we want to free ourselves from unfavorable situations or emotions that currently accompany us. Carrying out such a ritual can become a sign for us that a given stage (for example worrying or uncertainty) is behind us and it is time to move on. Smudging, or cleansing, our space with dried plants affects not only the space itself, but also directly us, cleansing our aura.

In many indigenous cultures, plants are more than just living organisms and are considered to have a soul. Thus, burning the dried bundles of plants was a way to connect with the spiritual sphere and establish contact with the spirit of nature, which is then asked to lend its protective energy, in accordance with the intention of the practitioner.

Find out more about smudging here.

Weight 1 kg
header_text

Functional. Minimalistic. Handmade.

PL: Pochodzenie

Produkty wykonywane są ręcznie a całość procesu przebiega w Polsce.

PL: Wymiary

Przybliżony wymiar to 2,5 x 4 x 4 cm.
Ze względu na specyfikę procesu i ręczne wykonanie każdy produkt jest wyjątkowy i niepowtarzalny, a produkty mogą się między sobą nieco różnić.

Regularnie czyść podstawki na kadzidła, aby zapobiec zabrudzeniom od popiołu.

Kadzidła:
Klasyczne kadzidła Agarwood
Opakowanie zawiera ok. 19 sztuk.
Stożki Amber
Opakowanie zawiera 25 sztuk.
Astasugandha
Opakowanie zawiera około 5o sztuk kadzidełek sznurkowych.

EN: Origin

The products are made fully by hand and the whole process takes place in Poland.

EN: Dimensions

The approximate dimension is 2,5 x 4 x 4 cm.
Due to the specificity of the process and the products being handmade, the cubes may differ slightly.

Clean incense holders regularly to prevent staining.

Agarwood Incense Cones
The package contains 19 incense sticks.
Amber Incense Cones
The package contains 25 incense cones.
Astasugandha
The package contains between 45-50 rope incense.

PL: Jak pakujemy

Nasze etykiety i opakowania

Etykiety, w które owinięte są nasze kadzidła, naklejka na pudełku oraz kartka z podziękowaniem wewnątrz paczki wykonane są z ekologicznego papieru wykonanego z odpadów rolno-przemysłowych. Papier, którego używamy powstaje poprzez zastąpienie do 15% pulpy z drzewa pozostałościami organicznej kukurydzy, dzięki czemu uzyskuje swój kolor. Nasz papier jest certyfikowany przez FSC, wolny od GMO, w pełni kompostowalny, nadający się do recyklingu, biodegradowalny, zawiera 40% poużytkowych odpadów z recyklingu i jest produkowany z EKOenergy, co skutkuje 20% redukcją śladu węglowego.

Cały proces tworzenia papieru odbywa się w Rossano Veneto niedaleko Wenecji we Włoszech. Pozostałości organiczne są przetwarzane z przetworzoną pulpą, z wykorzystaniem własnej energii elektrycznej producenta. Ceramiczne podstawki oraz lampy solne pakowane są w wysokiej jakości lniane woreczki, które można ponownie wykorzystać.

Nasze pudełka

Nasze pudełka wysyłkowe posiadają certyfikat FSC i w 70% składają się z materiałów z recyklingu. Przestrzeganie wytycznych FSC umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, Jako jedyny popierany jest przez główne organizacje ekologiczne. Nasze pudełka w pełni nadają się do recyklingu.

Wypełnienie paczki stanowi papier – ekologiczny, nadający się do recyklingu, wykonany z czystych, naturalnych włókien papierowych.

Biodegradowalne foliopaki

By chronić Wasze paczki w transporcie, pudełka pakowane są w ekologiczne foliopaki. Foliopak wykonany jest z folii LD PE oraz HD PE, z certyfikowanym dodatkiem d2w.

D2w to dodatek, który zawiera mieszankę soli, dodawaną do surowego plastiku podczas procesu produkcyjnego. W obecności tlenu ten dodatek degraduje i biodegraduje tworzywo sztuczne. Oxo-bio plastik nie wymaga światła słonecznego ani niczego innego niż obecność tlenu do degradacji. Po całkowitym rozkładzie materiał przestaje być tworzywem sztucznym i staje się źródłem pożywienia dla drobnoustrojów – po zakończeniu procesu pozostają woda, dwutlenek węgla i biomasa.

EN: Our packaging

How do we label & pack our products?

What you find on our products, inside and on our boxes is an eco-friendly paper made with agro-industrial waste.

To create our product labels, thank you cards, and box stickers we use an eco-friendly paper, which is made by replacing up to 15% of virgin tree pulp with the process residues of organic corn, which is how the colour is achieved. Our paper is FSC certified, GMO free, compostable, recyclable, biodegradable, contains 40% post-consumer recycled waste and is produced with EKOenergy, resulting in a 20% reduction in carbon footprint.

The whole process of creating the paper takes place at Rossano Veneto plant near Venice, Italy. The organic residues are processed with recycled pulp, using the producer’s very own electricity from an hydroelectric plant.

Ceramic incense burners and salt lamps are packed in reusable, high quality linen bags.

Our shipping boxes

Our shipping boxes are FSC certified and are 70% recycled. Compliance with FSC guidelines enables timber harvesting while maintaining the viability of forests and their biological richness. The FSC system is currently recognized as one of the most reliable among the existing forest resource certification systems. It is the only system supported by major ecological organizations. The boxes are fully recyclable.

The packages are filled with paper – eco-friendly, recyclable, made of pure, natural paper fibers.

Biodegradable mailers

To protect your packages during transport, the boxes are packaged in ecological mailers. The mailers are made of LD PE and HD PE foils, with the addition of certified d2w.

D2w is an additive which contains a mixture of salts that is added to raw plastic during the manufacturing process. Providing oxygen is present, this additive will degrade and biodegrade the plastic if it escapes into the open environment or into general waste. Oxo-bio plastic does not require sunlight or anything other than the presence of oxygen to degrade. Once it does, the material effectively ceases to be plastic and becomes a food source for microbes – when the process is complete, water, carbon dioxide, and biomass are all that remain.

Featured products