ENERGY. BALANCE. RITUAL.

Energy Essentials set

The set includes: selected colour of the cube burner and selected incense—Agarwood, Amber or Patchouli.

A set designed to balance energy, support the practice of mindfulness and the creation of rituals. Natural, aromatic incense and a cube burner. The cube was created to perform three functions: for classic incense, incense cones and Nepalese rope incense. Choose the colour of the ceramic cube burner and your favourite incense and create your perfect set.

From 22,00EUR


Elements of set:
Burner
Wybierz burner, który chcesz zamówić w zestawie
Kadzidło
Wybierz kadzidło, które chcesz zamówić w zestawie

Which products does the Energy Essentials set include?

At Purnama Rituals, we combine ancient philosophies and sacred rituals with modern design and functionality. The Energy Essentials set is designed to calm and balance your energy, support the practice of mindfulness and the creation of rituals. It includes a natural, aromatic incense of your choice and a cube burner in your desired colour. The cube was created to perform three functions: for incense sticks, incense cones and Nepalese rope incense. Choose the colour of the ceramic cube burner and your favourite incense and create your perfect set.

Cube incense burner in White, Beige or Chestnut

A cube is a symbol of stability, permanence and geometric perfection. It represents the consciousness of spirit within us, or, as is commonly known, our soul. Symbolically, it can be seen as the ultimate truth, because it looks the same from any perspective. Our intention is for it to serve you as a simple & practical tool to help you immerse yourself in your daily rituals of burning incense. Each cube burner is made of the highest quality natural materials: clay, glaze and oxide. The clay is then formed, dried, and fired in an oven at a very high temperature. Ceramic cubes are made by a local artist with whom we cooperate.
Comes in a pouch with Purnama Rituals logo.

and incense of your choice:

Agarwood incense sticks

The Energy Essentials set also includes one of three incense of your choice. Agarwood incense sticks are created from a variety of medicinal herbs and spices chosen to complement the rich fragrance of Agarwood itself.  Its fragrance is woody, however what makes it so unusual are the notes of fruits and soft florals, with hints of vanilla and musk. This blend creates a soft, warm fragrance perfect for for relaxing on chilly evenings, yoga or meditation.  Agarwood promotes spiritual development and grounding. This traditional incense is commonly used to relieve stress & tension, support daily rituals and meditation. Agarwood is a mystical incense that is used to meditate, unlock the subconscious, and balance the energy known as chi. Agarwood refreshes the mind and body, drives away bad energy and relieves fatigue. At the same time, it introduces alertness, relieves anxiety and evokes a feeling of strength and peace.

Amber incense cones

Amber incense cones are made from delicate blends of amber and selected natural herbs and spices. Useful in states of mental & physical exhaustion as it stimulates and energizes the senses. It has a wonderfully rich scent described as woody, floral, and slightly powdery, with the additional sweetness of vanilla. Warm and cozy, often called mysterious-the perfect fragrance for cold weather and cozy evenings at home. Spiritually, Amber is used for meditation, healing, purification, and emotional and spiritual balancing. Amber incense helps open the solar plexus chakra, the center of our personal power. This incense is a beautiful mood-setter,  perfect for meditation or to achieve focus, calm & to tune in with higher energy. Use amber incense to promote memory, focus, be in meditation or to help you delve back into the past. Our incense is non-toxic, and all natural.

Patchouli incense cones

Made from delicate blends of patchouli, selected natural herbs and spices. Thanks to its relaxing effect, patchouli can be used to soothe nerves and balance the mind and body. It is known to bring good energy, positive vibrations and is often used in money & prosperity related rituals and manifestations. Patchouli has a well-deserved reputation in aromatherapy, with it’s deep, musky, and sweet scent, also described as woody and spicy. As one of the most basic and powerful scents on earth, patchouli offers various spiritual uses. It is used for grounding and spiritual work, thanks to its ability to balance, restore and regenerate. This incense is a beautiful mood-setter,  perfect for meditation or to achieve focus, calm & to tune in with higher energy. Our incense is non-toxic, and all natural.

Would you like to know more about our products and their properties? You can find out everything about our incense here.

header_text

ENERGY. BALANCE. RITUAL.

PL: Pochodzenie

Burner:
Produkt wykonywany jest ręcznie, a całość procesu przebiega w Polsce.

Kadzidło:
Produkt wykonywany jest ręcznie, a całość procesu przebiega w Nepalu.

PL: Wymiary

Burner:
Przybliżony wymiar to 2,5 x 4 x 4 cm.
Ze względu na specyfikę procesu i ręczne wykonanie każdy produkt jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

Regularnie czyść burner, aby zapobiec zabrudzeniom od popiołu.

Kadzidła:
Klasyczne kadzidła Agarwood
Opakowanie zawiera ok. 19 sztuk.
Stożki Amber
Opakowanie zawiera 25 sztuk.
Stożki Patchouli
Opakowanie zawiera 25 sztuk.

PL: Jak używać

Pozwól tlić się kadzidłu w specjalnie stworzonym do tego burnerze, pozwalającym wygodnie i bezpiecznie zawiesić kadzidło.

Kadzidło:

Trzymaj kadzidło pod lekkim kątem, następnie podpal. Poczekaj aż się rozpali, a po krótkiej chwili zdmuchnij.
Pozwól tlić się kadzidłu w specjalnie stworzonym do tego burnerze, pozwalającym wygodnie i bezpiecznie zawiesić kadzidło.

Ostrzeżenia:
• Nie zostawiaj zapalonego kadzidła bez nadzoru
• Nie stosuj na odsłoniętych powierzchniach, ponieważ kadzidła mogą spowodować zabrudzenia popiołem
• Regularnie czyść podstawki na kadzidła, aby zapobiec zabrudzeniom od popiołu
• Trzymaj z dala od dzieci
• Nie pal kadzidła, jeśli jesteś w ciąży lub masz problemy z oddychaniem
• Przed odłożeniem kadzidła po zakończeniu użytkowania upewnij się, że jest ono całkowicie zgaszone

PL: Jak pakujemy

Nasze etykiety i opakowania

Etykiety, w które owinięte są nasze kadzidła, naklejka na pudełku oraz kartka z podziękowaniem wewnątrz paczki wykonane są z ekologicznego papieru wykonanego z odpadów rolno-przemysłowych. Papier, którego używamy powstaje poprzez zastąpienie do 15% pulpy z drzewa pozostałościami organicznej kukurydzy, dzięki czemu uzyskuje swój kolor. Nasz papier jest certyfikowany przez FSC, wolny od GMO, w pełni kompostowalny, nadający się do recyklingu, biodegradowalny, zawiera 40% poużytkowych odpadów z recyklingu i jest produkowany z EKOenergy, co skutkuje 20% redukcją śladu węglowego.

Cały proces tworzenia papieru odbywa się w Rossano Veneto niedaleko Wenecji we Włoszech. Pozostałości organiczne są przetwarzane z przetworzoną pulpą, z wykorzystaniem własnej energii elektrycznej producenta. Ceramiczne podstawki oraz lampy solne pakowane są w wysokiej jakości lniane woreczki, które można ponownie wykorzystać.

Nasze pudełka

Nasze pudełka wysyłkowe posiadają certyfikat FSC i w 70% składają się z materiałów z recyklingu. Przestrzeganie wytycznych FSC umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, Jako jedyny popierany jest przez główne organizacje ekologiczne. Nasze pudełka w pełni nadają się do recyklingu.

Wypełnienie paczki stanowi papier – ekologiczny, nadający się do recyklingu, wykonany z czystych, naturalnych włókien papierowych.

Biodegradowalne foliopaki

By chronić Wasze paczki w transporcie, pudełka pakowane są w ekologiczne foliopaki. Foliopak wykonany jest z folii LD PE oraz HD PE, z certyfikowanym dodatkiem d2w.

D2w to dodatek, który zawiera mieszankę soli, dodawaną do surowego plastiku podczas procesu produkcyjnego. W obecności tlenu ten dodatek degraduje i biodegraduje tworzywo sztuczne. Oxo-bio plastik nie wymaga światła słonecznego ani niczego innego niż obecność tlenu do degradacji. Po całkowitym rozkładzie materiał przestaje być tworzywem sztucznym i staje się źródłem pożywienia dla drobnoustrojów – po zakończeniu procesu pozostają woda, dwutlenek węgla i biomasa.

EN: Origin

Burner:
The products are made fully by hand and the whole process takes place in Poland.

Rope incense:
This product is made fully by hand and the whole process takes place in Nepal.

EN: Dimensions

Clean the burners regularly to prevent staining.

Rope incense:
Agarwood Incense Cones
The package contains approx. 19 incense sticks.
Amber Incense Cones
The package contains 25 incense cones.
Astasugandha
The package contains between 45-50 rope incense.

EN: How to use

Let the incense burn in this specially created burner, which allows you to conveniently and safely hang the incense.

Putting out hot incense on the burner can create stains on its surface.

Rope incense:
Hold the smudge stick at a slight angle and light it. Allow a moment for the flame to catch, then blow it out.

Let it burn in an incense holder. 

Warning:
• Never leave a lit incense alone whilst burning
• Do not use on exposed surfaces as may cause Ash burns and staining
• Clean incense holders regularly to prevent staining
• Keep away from children
• Please do not burn incense if pregnant or have breathing problems
• Please insure incense is extinguished completely and properly before putting away

EN: Our packaging

How do we label & pack our products?

What you find on our products, inside and on our boxes is an eco-friendly paper made with agro-industrial waste.

To create our product labels, thank you cards, and box stickers we use an eco-friendly paper, which is made by replacing up to 15% of virgin tree pulp with the process residues of organic corn, which is how the colour is achieved. Our paper is FSC certified, GMO free, compostable, recyclable, biodegradable, contains 40% post-consumer recycled waste and is produced with EKOenergy, resulting in a 20% reduction in carbon footprint.

The whole process of creating the paper takes place at Rossano Veneto plant near Venice, Italy. The organic residues are processed with recycled pulp, using the producer’s very own electricity from an hydroelectric plant.

Ceramic incense burners and salt lamps are packed in reusable, high quality linen bags.

Our shipping boxes

Our shipping boxes are FSC certified and are 70% recycled. Compliance with FSC guidelines enables timber harvesting while maintaining the viability of forests and their biological richness. The FSC system is currently recognized as one of the most reliable among the existing forest resource certification systems. It is the only system supported by major ecological organizations. The boxes are fully recyclable.

The packages are filled with paper – eco-friendly, recyclable, made of pure, natural paper fibers.

Biodegradable mailers

To protect your packages during transport, the boxes are packaged in ecological mailers. The mailers are made of LD PE and HD PE foils, with the addition of certified d2w.

D2w is an additive which contains a mixture of salts that is added to raw plastic during the manufacturing process. Providing oxygen is present, this additive will degrade and biodegrade the plastic if it escapes into the open environment or into general waste. Oxo-bio plastic does not require sunlight or anything other than the presence of oxygen to degrade. Once it does, the material effectively ceases to be plastic and becomes a food source for microbes – when the process is complete, water, carbon dioxide, and biomass are all that remain.

Featured products