Clarify. Purify. Expand.

Selenite crystal lamp

Uplift your spirit and bring a relaxing energy to your space with a Selenite crystal lamp, allowing its delicate light to balance your physical, spiritual and emotional energies.

249,00PLN

No product in stock

Selenite crystal lamp—benefits and properties

Selenite crystal lamps are well known for their cleansing and healing abilities, and can help to clear negative energy from the surrounding environment. Light passes through the Selenite crystal easily, creating a warm, light & soothing glow.

The Selenite crystal is all about purification, clearing, and positive energy. In mythology, Selenite was associated with Selene, the Greek goddess of the Moon, where this crystal gets its name. The name also relates to the color of the moon. The crystal provides clarity of the mind and supports expanding one’s awareness of the self. Selenite is a calming crystal that instils deep peace and is excellent for meditation, yoga or spiritual work.  It helps us have better judgement and insight, clears confusion.

The extremely strong vibration of Selenite fills your energy field with the highest vibrations of light, uplifting your spirit and guiding you to an elevated state of self & self-awareness. Not only does it have a powerful effect on you, but also your environment. A Selenite crystal lamp is the ultimate tool to purify, clear, and uplift your home with its calming, relaxing energy & light.

Each lamp is ready for use and comes with an electric wire and a bulb.

Artificial lighting and selenite lamps

In the past, the sun was the main source of light, and people spent their evenings in relative darkness. Now we spend most of the day in well-lit offices, afternoons in shops and shopping malls, and evenings in bright-lighted houses. In addition, we are exposed to blue light emitted by electrical devices that we use at every step.

Artificial light consists of visible light as well as some ultraviolet (UV) and infrared (IR) rays. Light emission levels can be harmful to health and disrupt the human biological clock and the endocrine system. Ultraviolet and blue radiation have the greatest harmful potential. It suffers from our sleep and increasing difficulty falling asleep. Exposure to light also stops the secretion of melatonin, a hormone that influences circadian rhythms.

So give up bright, intense light in your home. Instead, use dim, warm light bulbs and bedside lamps, such as a selenite crystal lamp or a salt lamp. Red light has the least ability to suppress melatonin and change the circadian rhythm, which makes it the safest for our health. Our lamps produce a soft light that helps to de-stress, has a calming and relaxing effect, while creating a unique atmosphere.

All lamps available from us can be found here.

Weight 5 kg
header_text

Clarify. Purify. Expand.

PL: Pochodzenie

Lampa wykonana jest z marokańskiego selenitu.

PL: Wymiary

Przybliżony wymiar lampy to 25 cm x 8 cm.

EN: Origin

Made out of Moroccan selenite.

EN: Dimensions

The size of the Selenite lamp is approximately 25cm x 8cm.
Selenite lamps are natural crystals, which means that each of them has a unique shape, and the shade may vary slightly.

PL: Jak pakujemy

Nasze etykiety i opakowania

Etykiety, w które owinięte są nasze kadzidła, naklejka na pudełku oraz kartka z podziękowaniem wewnątrz paczki wykonane są z ekologicznego papieru wykonanego z odpadów rolno-przemysłowych. Papier, którego używamy powstaje poprzez zastąpienie do 15% pulpy z drzewa pozostałościami organicznej kukurydzy, dzięki czemu uzyskuje swój kolor. Nasz papier jest certyfikowany przez FSC, wolny od GMO, w pełni kompostowalny, nadający się do recyklingu, biodegradowalny, zawiera 40% poużytkowych odpadów z recyklingu i jest produkowany z EKOenergy, co skutkuje 20% redukcją śladu węglowego.

Cały proces tworzenia papieru odbywa się w Rossano Veneto niedaleko Wenecji we Włoszech. Pozostałości organiczne są przetwarzane z przetworzoną pulpą, z wykorzystaniem własnej energii elektrycznej producenta. Ceramiczne podstawki oraz lampy solne pakowane są w wysokiej jakości lniane woreczki, które można ponownie wykorzystać.

Nasze pudełka

Nasze pudełka wysyłkowe posiadają certyfikat FSC i w 70% składają się z materiałów z recyklingu. Przestrzeganie wytycznych FSC umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, Jako jedyny popierany jest przez główne organizacje ekologiczne. Nasze pudełka w pełni nadają się do recyklingu.

Wypełnienie paczki stanowi papier – ekologiczny, nadający się do recyklingu, wykonany z czystych, naturalnych włókien papierowych.

Biodegradowalne foliopaki

By chronić Wasze paczki w transporcie, pudełka pakowane są w ekologiczne foliopaki. Foliopak wykonany jest z folii LD PE oraz HD PE, z certyfikowanym dodatkiem d2w.

D2w to dodatek, który zawiera mieszankę soli, dodawaną do surowego plastiku podczas procesu produkcyjnego. W obecności tlenu ten dodatek degraduje i biodegraduje tworzywo sztuczne. Oxo-bio plastik nie wymaga światła słonecznego ani niczego innego niż obecność tlenu do degradacji. Po całkowitym rozkładzie materiał przestaje być tworzywem sztucznym i staje się źródłem pożywienia dla drobnoustrojów – po zakończeniu procesu pozostają woda, dwutlenek węgla i biomasa.

EN: Our packaging

How do we label & pack our products?

What you find on our products, inside and on our boxes is an eco-friendly paper made with agro-industrial waste.

To create our product labels, thank you cards, and box stickers we use an eco-friendly paper, which is made by replacing up to 15% of virgin tree pulp with the process residues of organic corn, which is how the colour is achieved. Our paper is FSC certified, GMO free, compostable, recyclable, biodegradable, contains 40% post-consumer recycled waste and is produced with EKOenergy, resulting in a 20% reduction in carbon footprint.

The whole process of creating the paper takes place at Rossano Veneto plant near Venice, Italy. The organic residues are processed with recycled pulp, using the producer’s very own electricity from an hydroelectric plant.

Ceramic incense burners and salt lamps are packed in reusable, high quality linen bags.

Our shipping boxes

Our shipping boxes are FSC certified and are 70% recycled. Compliance with FSC guidelines enables timber harvesting while maintaining the viability of forests and their biological richness. The FSC system is currently recognized as one of the most reliable among the existing forest resource certification systems. It is the only system supported by major ecological organizations. The boxes are fully recyclable.

The packages are filled with paper – eco-friendly, recyclable, made of pure, natural paper fibers.

Biodegradable mailers

To protect your packages during transport, the boxes are packaged in ecological mailers. The mailers are made of LD PE and HD PE foils, with the addition of certified d2w.

D2w is an additive which contains a mixture of salts that is added to raw plastic during the manufacturing process. Providing oxygen is present, this additive will degrade and biodegrade the plastic if it escapes into the open environment or into general waste. Oxo-bio plastic does not require sunlight or anything other than the presence of oxygen to degrade. Once it does, the material effectively ceases to be plastic and becomes a food source for microbes – when the process is complete, water, carbon dioxide, and biomass are all that remain.

Featured products