Cleanse. Align. Connect.

Urban Shaman Set

The set includes: White Sage, Palo Santo, Pine, Sweetgrass & ceramic Hand of Shaman burner in white.

A true urban shaman’s set – allow yourself moments of grounding and mindfulness. Use to remove bad energy from the environment, during meditation or yoga practice. Continue your journey with smudging and creating mindful rituals.

 

From 239,00PLN


Elements of set:
Choose burner colour

What products does the Urban Shaman set include?

A true urban shaman’s set – allow yourself moments of grounding and mindfulness. Use to remove bad energy from the environment, during meditation or yoga practice. Continue your journey with smudging and creating mindful rituals with the Urban Shaman set.

Ceramic burner Hand of Shaman White

The center piece of the Urban Shaman set is our Hand of Shaman burner. Why is the burner hand-shaped? The hand is an ancient symbol of protection known in many cultures. The Shaman’s Hand is also called the Healing Hand because it is said to help keep us both mentally and physically healthy. The Shaman’s Hand connects the hand to the spiral, creating a powerful symbol of healing and protection. The spiral comes from the Indian tradition and symbolizes the eternity and paths of our existence on earth. The Shaman’s Hand is believed to have the power to heal, protect and renew mind, body and spirit. The hand is the most commonly symbolized part of the human body. According to Aristotle, the hand is the “tool of tools.” It generally represents strength, power and protection. As a symbol, it perfectly complements the ritual of smudging, known as energy cleansing.

Our ceramic incense holder is handmade. Perfect for Palo Santo and natural incense. Cleanse your space from negative energy and then put the incense on the ceramic hand to burn. Each hand is made of the highest quality natural materials: clay, glaze and oxide. The clay is then formed, dried, and fired in an oven at a very high temperature. Ceramic hands are made by a local artist with whom we cooperate.

White Sage

White Sage has been used by Native Americans for thousands of years to clear the negative energy. The product comes from the natural habitats of Salvia Apiana located in the coastal mountains of California. Harvested by hand in a way that does not damage the natural environment of the plant. Sage relieves anxiety, symptoms of depression and hyperactivity. Smoke from burning Sage calms the mind, relaxes the body and positively affects the mood. Research done on the properties of Sage smudging suggests, that the plant stimulates the mental functions, relieves depression, and even stimulates brain memory functions.

Palo Santo

Another element of the Urban Shaman set is one of the most popular and most used incense. It is most often used for spiritual cleansing and balancing energy. It removes negative energy, neutralizes tensions in the body, calms emotions and harmonizes the mind. Raise your vibrations and discover peace and grounding by entering a deeper connection with the Earth and inner awareness. We never cut down living trees – our Palo Santo is made only from dead, naturally fallen trees. Our Palo Santo (Bursera graveolens) is harvested in a way that respects the natural environment. This unique product is much more than just another trend or a pleasant fragrance, and this is how it should be treated – with respect for its mysticism, properties and the culture it comes from. Find out more about Palo Santo here.

Pine

Pine incense is traditionally associated with prosperity, protection, and good health. It is extremely powerful and has been used as a smudging herb in rituals because of its rejuvenating properties. Its energy is cleansing, healing, nurturing, and strengthening. Pine smudging is also great for blessing new spaces and to use during a meditation practice.

Sweetgrass

The set also includes Sweetgrass. The purpose of this beautiful and powerful plant is to elevate the consciousness and through that help you connect with your higher self. Indigenous tribes traditionally burned it to force out evil and harm, and attract positive energy. The smell of Sweetgrass is often described as fresh hay with hints of vanilla. It induces a mellow, almost hypnotic state when burned. Sweetgrass is an aromatic herb originating from the Great Plains, a geographical and cultural area in Canada and the USA. Is a sacred plant throughout North America, used for centuries as incense and herbal medicine. Indigenous communities traditionally used it to oust evil and attract positive energy. When smoking, it causes a relaxing, almost hypnotic condition. In traditional rituals, Sweetgrass is often used immediately after cleaning with Sage. Its scent is often described as the smell of fresh hay with vanilla notes.

You can read more about the ritual of smudging here.

Weight 1.3 kg
header_text

Cleanse. Align. Connect.

horizontal_element

1

label_text

BESTSELLER

PL: Pochodzenie

Szałwia pochodzi z naturalnych siedlisk Salvia Apiana położonych w górach u wybrzeży Kalifornii, USA.

Palo Santo pochodzi z suchych lasów Ameryki Południowej w Peru.
Produkt etycznego pochodzenia, certyfikowany przez SERFOR.

Sosna pochodzi z południowego zachodu USA.

Sweetrgass pochodzi z Wielkich Równin, obszaru geograficznego a zarazem kręgu kulturowego na obszarze Kanady i USA.

Ceramiczna dłoń wytwarzana jest ręcznie, a całość procesu przebiega w Polsce.

PL: Wymiary

Palo Santo to ok 50 gramów aromatycznych drewienek.

Szałwia, Sweetgrass oraz Sosna są długości około 10cm.

Przybliżony rozmiar ceramicznej dłoni to 22cm.

Produkty mogą nieznacznie różnić się rozmiarem ze względu na ich naturalne pochodzenie.

PL: Jak używać

Kadzidło trzymaj pod kątem 45 stopni i podpal. Poczekaj aż się rozpali, następnie zdmuchnij.
Nakieruj dym na miejsca, które chcesz oczyścić bądź pozwól tlić się kadzidłu na przystosowanej do tego ceramicznej dłoni.

Ostrzeżenia:
• Nie zostawiaj zapalonego kadzidła bez nadzoru
• Nie stosuj na odsłoniętych powierzchniach, ponieważ kadzidła mogą spowodować zabrudzenia popiołem
• Regularnie czyść podstawki na kadzidła, aby zapobiec zabrudzeniom od popiołu
• Trzymaj z dala od dzieci
• Nie pal kadzidła, jeśli jesteś w ciąży lub masz problemy z oddychaniem
• Przed odłożeniem kadzidła po zakończeniu użytkowania upewnij się, że jest ono całkowicie zgaszone

EN: Origin

White Sage comes from the natural habitats of Salvia Apiana located in the mountains off the coast of California, USA.

Palo Santo comes from the dry forests of South America in Peru.
Ethical origin certified by SERFOR.

Pine bundles originate from the American Southwest.

Sweetrgass comes from the Great Plains, a geographical and cultural region in Canada and the USA.

The ceramic hand is made by hand, and the whole process takes place in Poland.

EN: Dimensions

Palo Santo is approx. 50 grams of aromatic wood.

Sage, Sweetgrass and Pine are approximately 10cm long.

The approximate size of the ceramic hand is 22cm.

Products may vary slightly in size due to their natural origin.

EN: How to use

Hold the incense at a 45 degree angle and light it. Allow a moment for the flame to catch, then blow it out.
Direct the smoke onto areas you wish to clean and purify, creating a sacred space.

Warning:
• Never leave a lit incense alone whilst burning
• Do not use on exposed surfaces as may cause Ash burns and staining
• Clean incense holders regularly to prevent staining
• Keep away from children
• Please do not burn incense if pregnant or have breathing problems
• Please insure incense is extinguished completely and properly before putting away

PL: Jak pakujemy

Nasze etykiety i opakowania

Etykiety, w które owinięte są nasze kadzidła, naklejka na pudełku oraz kartka z podziękowaniem wewnątrz paczki wykonane są z ekologicznego papieru wykonanego z odpadów rolno-przemysłowych. Papier, którego używamy powstaje poprzez zastąpienie do 15% pulpy z drzewa pozostałościami organicznej kukurydzy, dzięki czemu uzyskuje swój kolor. Nasz papier jest certyfikowany przez FSC, wolny od GMO, w pełni kompostowalny, nadający się do recyklingu, biodegradowalny, zawiera 40% poużytkowych odpadów z recyklingu i jest produkowany z EKOenergy, co skutkuje 20% redukcją śladu węglowego.

Cały proces tworzenia papieru odbywa się w Rossano Veneto niedaleko Wenecji we Włoszech. Pozostałości organiczne są przetwarzane z przetworzoną pulpą, z wykorzystaniem własnej energii elektrycznej producenta. Ceramiczne podstawki oraz lampy solne pakowane są w wysokiej jakości lniane woreczki, które można ponownie wykorzystać.

Nasze pudełka

Nasze pudełka wysyłkowe posiadają certyfikat FSC i w 70% składają się z materiałów z recyklingu. Przestrzeganie wytycznych FSC umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, Jako jedyny popierany jest przez główne organizacje ekologiczne. Nasze pudełka w pełni nadają się do recyklingu.

Wypełnienie paczki stanowi papier – ekologiczny, nadający się do recyklingu, wykonany z czystych, naturalnych włókien papierowych.

Biodegradowalne foliopaki

By chronić Wasze paczki w transporcie, pudełka pakowane są w ekologiczne foliopaki. Foliopak wykonany jest z folii LD PE oraz HD PE, z certyfikowanym dodatkiem d2w.

D2w to dodatek, który zawiera mieszankę soli, dodawaną do surowego plastiku podczas procesu produkcyjnego. W obecności tlenu ten dodatek degraduje i biodegraduje tworzywo sztuczne. Oxo-bio plastik nie wymaga światła słonecznego ani niczego innego niż obecność tlenu do degradacji. Po całkowitym rozkładzie materiał przestaje być tworzywem sztucznym i staje się źródłem pożywienia dla drobnoustrojów – po zakończeniu procesu pozostają woda, dwutlenek węgla i biomasa.

EN: Our packaging

How do we label & pack our products?

What you find on our products, inside and on our boxes is an eco-friendly paper made with agro-industrial waste.

To create our product labels, thank you cards, and box stickers we use an eco-friendly paper, which is made by replacing up to 15% of virgin tree pulp with the process residues of organic corn, which is how the colour is achieved. Our paper is FSC certified, GMO free, compostable, recyclable, biodegradable, contains 40% post-consumer recycled waste and is produced with EKOenergy, resulting in a 20% reduction in carbon footprint.

The whole process of creating the paper takes place at Rossano Veneto plant near Venice, Italy. The organic residues are processed with recycled pulp, using the producer’s very own electricity from an hydroelectric plant.

Ceramic incense burners and salt lamps are packed in reusable, high quality linen bags.

Our shipping boxes

Our shipping boxes are FSC certified and are 70% recycled. Compliance with FSC guidelines enables timber harvesting while maintaining the viability of forests and their biological richness. The FSC system is currently recognized as one of the most reliable among the existing forest resource certification systems. It is the only system supported by major ecological organizations. The boxes are fully recyclable.

The packages are filled with paper – eco-friendly, recyclable, made of pure, natural paper fibers.

Biodegradable mailers

To protect your packages during transport, the boxes are packaged in ecological mailers. The mailers are made of LD PE and HD PE foils, with the addition of certified d2w.

D2w is an additive which contains a mixture of salts that is added to raw plastic during the manufacturing process. Providing oxygen is present, this additive will degrade and biodegrade the plastic if it escapes into the open environment or into general waste. Oxo-bio plastic does not require sunlight or anything other than the presence of oxygen to degrade. Once it does, the material effectively ceases to be plastic and becomes a food source for microbes – when the process is complete, water, carbon dioxide, and biomass are all that remain.

Featured products