HEAL. CLEANSE. ENERGIZE.

Floral set

The set includes: White sage with dried cornflower flowers, Sage with eucalyptus, Sweetgrass.

This floral set is a cleansing tool that embodies the energy of spring, symbolizes awakening and blooming. In combination with the energetic properties of white sage, dried flowers promote love and beauty while effectively cleansing your space.

24,00USD

What products does the Floral set include?

Cleanse your space using sage with dried cornflower petals or sage with eucalyptus to get rid of negative energy, and then introduce positive vibes with the power of Sweetgrass. The Floral Set is a cleansing set that embodies the energy of spring while symbolizing awakening and blooming.

White Sage

White Sage has been used by Native Americans for thousands of years to clear the negative energy. The product comes from the natural habitats of Salvia Apiana located in the coastal mountains of California. Harvested by hand in a way that does not damage the natural environment of the plant. Sage relieves anxiety, symptoms of depression and hyperactivity. Smoke from burning Sage calms the mind, relaxes the body and positively affects the mood. Research done on the properties of Sage smudging suggests, that the plant stimulates the mental functions, relieves depression, and even stimulates brain memory functions.
In the Floral set you will find it combined with the dried flowers of pink and purple cornflower, which symbolizes goodness, wealth and abundance. Purple has a calming effect on the mind and body, uplifts the spirit, deepens the spirituality, and stimulates the imagination and creativity. Pink is the color of universal love for oneself and others. It represents attachment, harmony and inner peace.

Sage & Eucalyptus

The second component of the Floral set is Sage & Eucalyptus. Eucalyptus has a strong relaxing effect, helps increase blood flow to the brain, alleviate mental and physical fatigue. For centuries it has been a sacred plant for the indigenous people of Australia. In Aboriginal culture, traditional healers used it in smudging rituals to bring in positive & healing energy. White Sage is used primarily for cleansing, restoring balance, and protection. Due to its unique smell and properties, it is a great tool for deepening a meditation or yoga practice.

Sweetgrass

The Floral set also includes Sweetgrass. The purpose of this beautiful and powerful plant is to elevate the consciousness and through that help you connect with your higher self. Indigenous tribes traditionally burned it to force out evil and harm, and attract positive energy. The smell of Sweetgrass is often described as fresh hay with hints of vanilla. It induces a mellow, almost hypnotic state when burned. Sweetgrass is an aromatic herb originating from the Great Plains, a geographical and cultural area in Canada and the USA. Is a sacred plant throughout North America, used for centuries as incense and herbal medicine. Indigenous communities traditionally used it to oust evil and attract positive energy. When smoking, it causes a relaxing, almost hypnotic condition. In traditional rituals, Sweetgrass is often used immediately after cleaning with Sage. Its scent is often described as the smell of fresh hay with vanilla notes.

You can read more about the ritual of smudging here.

header_text

HEAL. CLEANSE. ENERGIZE.

PL: POCHODZENIE

Szałwia biała pochodzi z naturalnych siedlisk Salvia Apiana położonych w górach u wybrzeży Kalifornii, USA. Eukaliptus pochodzi z Kalifornii, USA. Sweetgrass pochodzi z naturalnych siedlisk tej rośliny na Wielkich Równinach, obszarze geograficznym a zarazem kręgu kulturowym na terenie Kanady i USA.

PL: WYMIARY

Przybliżony wymiar kadzideł w tym zestawie to 10cm. Rośliny mogą nieznacznie różnić się rozmiarem ze względu na ich naturalne pochodzenie.

PL: JAK PAKUJEMY

Nasze etykiety i opakowania

Etykiety, w które owinięte są nasze kadzidła, naklejka na pudełku oraz kartka z podziękowaniem wewnątrz paczki wykonane są z ekologicznego papieru wykonanego z odpadów rolno-przemysłowych. Papier, którego używamy powstaje poprzez zastąpienie do 15% pulpy z drzewa pozostałościami organicznej kukurydzy, dzięki czemu uzyskuje swój kolor. Nasz papier jest certyfikowany przez FSC, wolny od GMO, w pełni kompostowalny, nadający się do recyklingu, biodegradowalny, zawiera 40% poużytkowych odpadów z recyklingu i jest produkowany z EKOenergy, co skutkuje 20% redukcją śladu węglowego.

Cały proces tworzenia papieru odbywa się w Rossano Veneto niedaleko Wenecji we Włoszech. Pozostałości organiczne są przetwarzane z przetworzoną pulpą, z wykorzystaniem własnej energii elektrycznej producenta. Ceramiczne podstawki oraz lampy solne pakowane są w wysokiej jakości lniane woreczki, które można ponownie wykorzystać.

Nasze pudełka

Nasze pudełka wysyłkowe posiadają certyfikat FSC i w 70% składają się z materiałów z recyklingu. Przestrzeganie wytycznych FSC umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, Jako jedyny popierany jest przez główne organizacje ekologiczne. Nasze pudełka w pełni nadają się do recyklingu.

Wypełnienie paczki stanowi papier – ekologiczny, nadający się do recyklingu, wykonany z czystych, naturalnych włókien papierowych.

Biodegradowalne foliopaki

By chronić Wasze paczki w transporcie, pudełka pakowane są w ekologiczne foliopaki. Foliopak wykonany jest z folii LD PE oraz HD PE, z certyfikowanym dodatkiem d2w.

D2w to dodatek, który zawiera mieszankę soli, dodawaną do surowego plastiku podczas procesu produkcyjnego. W obecności tlenu ten dodatek degraduje i biodegraduje tworzywo sztuczne. Oxo-bio plastik nie wymaga światła słonecznego ani niczego innego niż obecność tlenu do degradacji. Po całkowitym rozkładzie materiał przestaje być tworzywem sztucznym i staje się źródłem pożywienia dla drobnoustrojów – po zakończeniu procesu pozostają woda, dwutlenek węgla i biomasa.

EN: ORGIN

White Sage originates from the natural habitats of Salvia Apiana located in the mountains off the coast of California, USA.
Eucalyptus is from California, USA.
Our Sweetrgass smudge comes from the Great Plains, a geographical and cultural region in Canada and the USA.

EN: DIMENSIONS

The approximate dimension of this incense is 10cm. As there are natural plants, the sizes may vary slightly.

EN: HOW TO USE

Hold the incense at a 45 degree angle and light it. Allow a moment for the flame to catch, then blow it out.
Direct the smoke onto areas you wish to clean and purify, creating a sacred space.

Warning:
• Never leave a lit incense alone whilst burning
• Do not use on exposed surfaces as may cause Ash burns and staining
• Clean incense holders regularly to prevent staining
• Keep away from children
• Please do not burn incense if pregnant or have breathing problems
• Please insure incense is extinguished completely and properly before putting away

PL: Jak używać

Trzymaj pęk ziół pod kątem 45 stopni, następnie podpal. Poczekaj aż się rozpali, a po chwili zdmuchnij.
Nakieruj dym na miejsca, które chcesz oczyścić bądź pozwól tlić się kadzidłu w przystosowanym do tego naczyniu.

Ostrzeżenia:

• Nie zostawiaj zapalonego kadzidła bez nadzoru
• Nie stosuj na odsłoniętych powierzchniach, ponieważ kadzidła mogą spowodować zabrudzenia popiołem
• Regularnie czyść podstawki na kadzidła, aby zapobiec zabrudzeniom od popiołu
• Trzymaj z dala od dzieci
• Nie pal kadzidła, jeśli jesteś w ciąży lub masz problemy z oddychaniem
• Przed odłożeniem kadzidła po zakończeniu użytkowania upewnij się, że jest ono całkowicie zgaszone

EN: Our packaging

How do we label & pack our products?

What you find on our products, inside and on our boxes is an eco-friendly paper made with agro-industrial waste.

To create our product labels, thank you cards, and box stickers we use an eco-friendly paper, which is made by replacing up to 15% of virgin tree pulp with the process residues of organic corn, which is how the colour is achieved. Our paper is FSC certified, GMO free, compostable, recyclable, biodegradable, contains 40% post-consumer recycled waste and is produced with EKOenergy, resulting in a 20% reduction in carbon footprint.

The whole process of creating the paper takes place at Rossano Veneto plant near Venice, Italy. The organic residues are processed with recycled pulp, using the producer’s very own electricity from an hydroelectric plant.

Ceramic incense burners and salt lamps are packed in reusable, high quality linen bags.

Our shipping boxes

Our shipping boxes are FSC certified and are 70% recycled. Compliance with FSC guidelines enables timber harvesting while maintaining the viability of forests and their biological richness. The FSC system is currently recognized as one of the most reliable among the existing forest resource certification systems. It is the only system supported by major ecological organizations. The boxes are fully recyclable.

The packages are filled with paper – eco-friendly, recyclable, made of pure, natural paper fibers.

Biodegradable mailers

To protect your packages during transport, the boxes are packaged in ecological mailers. The mailers are made of LD PE and HD PE foils, with the addition of certified d2w.

D2w is an additive which contains a mixture of salts that is added to raw plastic during the manufacturing process. Providing oxygen is present, this additive will degrade and biodegrade the plastic if it escapes into the open environment or into general waste. Oxo-bio plastic does not require sunlight or anything other than the presence of oxygen to degrade. Once it does, the material effectively ceases to be plastic and becomes a food source for microbes – when the process is complete, water, carbon dioxide, and biomass are all that remain.

Featured products