RELAX. CLEANSE. ENERGIZE.

Sunseeker Set

The set includes: White sage with dried dandelion flowers and Palo Santo.

Sunseeker set is an energizing set that embodies the energy of the sun and summertime. Combined with the energetic properties of white sage, dandelion flowers promote energy and optimism while effectively cleansing your space, while Palo Santo removes negative energy, calms emotions and harmonizes the mind.

69,00PLN

Sunseeker set is an energizing set that embodies the energy of the sun and summertime.

Clear your space and raise your vibrations with the Sunseeker set. Combined with the energetic properties of white sage, dandelion flowers promote energy and optimism and effectively cleanse your space. Palo Santo, on the other hand, removes negative energy, calms emotions and harmonizes the mind. Summer months are the perfect time to combine our internal desires with external motivations. It’s time to combine the yin energy (tender, sensitive) with the highest expression of yang energy (courage and action).

White Sage for energy cleansing

White Sage has been used by Native Americans for thousands of years to cleanse negative energy. It comes from the natural habitats of Salvia Apiana located in the mountains off the coast of California. Harvested by hand, in a way that does not affect the natural environment of the plant. Sage relieves states of anxiety, depression and hyperactivity. Its medicinal smoke calms the mind, relaxes the body and positively influences the mood. Find out more about sage and its properties here. In our Sunseeker set, the sage stick comes with dried dandelion flowers. Dandelion flowers symbolize survival and overcoming difficult moments in life. Their bright yellow color is associated with the sun and represents optimism, energy, joy and happiness. 

Palo Santo for peace & balance

The second element of the Sunseeker set is Palo Santo (Bursera graveolens), which is used for spiritual purification and energy balancing. Palo Santo smoke removes negative energy, restores peace and therefore balances emotions. Its uplifting scent creates the perfect atmosphere for meditation, yoga or breathwork. Raise your vibrations, find stillness and ground yourself to enter into a deeper connection with Earth and your inner consciousness.

Lastly, we work with a supplier who supports the protection & reforestation of the South American Dry Forests, where the Palo Santo tree comes from. We support the planting of hundreds of Palo Santo seedlings every year. The harvested wood comes from dead, fallen trees. Most importantly, living trees are never cut down to make our Palo Santo.

Weight 0.2 kg
header_text

RELAX. CLEANSE. ENERGIZE.

PL: POCHODZENIE

Szałwia biała pochodzi z naturalnych siedlisk Salvia Apiana położonych w górach u wybrzeży Kalifornii, USA.

Palo Santo pochodzi z suchych lasów Ameryki Południowej w Peru.
Produkt etycznego pochodzenia, certyfikowany przez SERFOR.

PL: WYMIARY

Przybliżony wymiar kadzideł w tym zestawie to 10cm. Rośliny mogą nieznacznie różnić się rozmiarem ze względu na ich naturalne pochodzenie.

PL: JAK PAKUJEMY

Nasze etykiety i opakowania

Etykiety, w które owinięte są nasze kadzidła, naklejka na pudełku oraz kartka z podziękowaniem wewnątrz paczki wykonane są z ekologicznego papieru wykonanego z odpadów rolno-przemysłowych. Papier, którego używamy powstaje poprzez zastąpienie do 15% pulpy z drzewa pozostałościami organicznej kukurydzy, dzięki czemu uzyskuje swój kolor. Nasz papier jest certyfikowany przez FSC, wolny od GMO, w pełni kompostowalny, nadający się do recyklingu, biodegradowalny, zawiera 40% poużytkowych odpadów z recyklingu i jest produkowany z EKOenergy, co skutkuje 20% redukcją śladu węglowego.

Cały proces tworzenia papieru odbywa się w Rossano Veneto niedaleko Wenecji we Włoszech. Pozostałości organiczne są przetwarzane z przetworzoną pulpą, z wykorzystaniem własnej energii elektrycznej producenta. Ceramiczne podstawki oraz lampy solne pakowane są w wysokiej jakości lniane woreczki, które można ponownie wykorzystać.

Nasze pudełka

Nasze pudełka wysyłkowe posiadają certyfikat FSC i w 70% składają się z materiałów z recyklingu. Przestrzeganie wytycznych FSC umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, Jako jedyny popierany jest przez główne organizacje ekologiczne. Nasze pudełka w pełni nadają się do recyklingu.

Wypełnienie paczki stanowi papier – ekologiczny, nadający się do recyklingu, wykonany z czystych, naturalnych włókien papierowych.

Biodegradowalne foliopaki

By chronić Wasze paczki w transporcie, pudełka pakowane są w ekologiczne foliopaki. Foliopak wykonany jest z folii LD PE oraz HD PE, z certyfikowanym dodatkiem d2w.

D2w to dodatek, który zawiera mieszankę soli, dodawaną do surowego plastiku podczas procesu produkcyjnego. W obecności tlenu ten dodatek degraduje i biodegraduje tworzywo sztuczne. Oxo-bio plastik nie wymaga światła słonecznego ani niczego innego niż obecność tlenu do degradacji. Po całkowitym rozkładzie materiał przestaje być tworzywem sztucznym i staje się źródłem pożywienia dla drobnoustrojów – po zakończeniu procesu pozostają woda, dwutlenek węgla i biomasa.

EN: ORGIN

White Sage originates from the natural habitats of Salvia Apiana located in the mountains off the coast of California, USA.

Palo Santo comes from the dry forests of South America in Peru.
Ethical origin certified by SERFOR.

EN: DIMENSIONS

The approximate dimension of this incense is 10cm. As there are natural plants, the sizes may vary slightly.

EN: HOW TO USE

Hold the incense at a 45 degree angle and light it. Allow a moment for the flame to catch, then blow it out.
Direct the smoke onto areas you wish to clean and purify, creating a sacred space.

Warning:
• Never leave a lit incense alone whilst burning
• Do not use on exposed surfaces as may cause Ash burns and staining
• Clean incense holders regularly to prevent staining
• Keep away from children
• Please do not burn incense if pregnant or have breathing problems
• Please insure incense is extinguished completely and properly before putting away

PL: Jak używać

Trzymaj pęk ziół pod kątem 45 stopni, następnie podpal. Poczekaj aż się rozpali, a po chwili zdmuchnij.
Nakieruj dym na miejsca, które chcesz oczyścić bądź pozwól tlić się kadzidłu w przystosowanym do tego naczyniu.

Ostrzeżenia:

• Nie zostawiaj zapalonego kadzidła bez nadzoru
• Nie stosuj na odsłoniętych powierzchniach, ponieważ kadzidła mogą spowodować zabrudzenia popiołem
• Regularnie czyść podstawki na kadzidła, aby zapobiec zabrudzeniom od popiołu
• Trzymaj z dala od dzieci
• Nie pal kadzidła, jeśli jesteś w ciąży lub masz problemy z oddychaniem
• Przed odłożeniem kadzidła po zakończeniu użytkowania upewnij się, że jest ono całkowicie zgaszone

EN: Our packaging

How do we label & pack our products?

What you find on our products, inside and on our boxes is an eco-friendly paper made with agro-industrial waste.

To create our product labels, thank you cards, and box stickers we use an eco-friendly paper, which is made by replacing up to 15% of virgin tree pulp with the process residues of organic corn, which is how the colour is achieved. Our paper is FSC certified, GMO free, compostable, recyclable, biodegradable, contains 40% post-consumer recycled waste and is produced with EKOenergy, resulting in a 20% reduction in carbon footprint.

The whole process of creating the paper takes place at Rossano Veneto plant near Venice, Italy. The organic residues are processed with recycled pulp, using the producer’s very own electricity from an hydroelectric plant.

Ceramic incense burners and salt lamps are packed in reusable, high quality linen bags.

Our shipping boxes

Our shipping boxes are FSC certified and are 70% recycled. Compliance with FSC guidelines enables timber harvesting while maintaining the viability of forests and their biological richness. The FSC system is currently recognized as one of the most reliable among the existing forest resource certification systems. It is the only system supported by major ecological organizations. The boxes are fully recyclable.

The packages are filled with paper – eco-friendly, recyclable, made of pure, natural paper fibers.

Biodegradable mailers

To protect your packages during transport, the boxes are packaged in ecological mailers. The mailers are made of LD PE and HD PE foils, with the addition of certified d2w.

D2w is an additive which contains a mixture of salts that is added to raw plastic during the manufacturing process. Providing oxygen is present, this additive will degrade and biodegrade the plastic if it escapes into the open environment or into general waste. Oxo-bio plastic does not require sunlight or anything other than the presence of oxygen to degrade. Once it does, the material effectively ceases to be plastic and becomes a food source for microbes – when the process is complete, water, carbon dioxide, and biomass are all that remain.

Featured products