Heal. Purify. Bless.

Calm Collector Set

The set includes: Milky White salt lamp, Dragon's Blood, Palo Santo, selenite, pink quartz.

Create a peaceful and balanced energy. Cleanse your space with Dragon's Blood, restore balance with Palo Santo and create a relaxing atmosphere with the Himalayan salt lamp.

209,00PLN

What products does the Calm Collector set include?

At Purnama Rituals, we combine ancient philosophies and sacred rituals with modern design and functionality. Inspired by nature, we focus on enhancing natural feelings and following the experiences created by the materials used and the hand-made products. Attract calm and balance, and protect your energy with the Calm Collector set.

Natural salt lamp

A calming salt lamp plays a center role in the Calm Collector set. Salt lamps are natural ionizers, they clean the air, absorbing moisture, filter dust and mold from the air in the room. The Himalayan lamp gives a soft, warm orange light that helps de-stress, relax and create a unique atmosphere. Our Himalayan salt lamps are made of rare white Himalayan salt. Each lamp is hand-carved from a solid blocks of pure crystal salt by local craftsmen at the foot of the Himalayan mountains. Due to the natural variation in mineral content, shades of white may vary slightly. Each lamp is ready for use and comes with an electric wire and a bulb. The lamp also comes with a linen bag with the Purnama Rituals logo.

Dragon’s blood

Dragon’s blood is obtained from the Calamus Draco palm or various varieties of the Dracaena plant. This red resin has been used since ancient times as a dye, medicine and incense. It is believed that adding Dragon’s Blood to any other herb enhances its effect. Traditionally used in rituals of cleansing bad energy, used when incense room introduces a unique atmosphere of peace. Our Dragon’s blood is paired with White Sage, a combination which creates a strong herbal, spicy, slightly sweet scent.

Palo Santo

Another element of the Calm Collector set is one of the most popular and most used incense. It is most often used for spiritual cleansing and balancing energy. It removes negative energy, neutralizes tensions in the body, calms emotions and harmonizes the mind. Raise your vibrations and discover peace and grounding by entering a deeper connection with the Earth and inner awareness. We never cut down living trees – our Palo Santo is made only from dead, naturally fallen trees. Our Palo Santo (Bursera graveolens) is harvested in a way that respects the natural environment. This unique product is much more than just another trend or a pleasant fragrance, and this is how it should be treated – with respect for its mysticism, properties and the culture it comes from. Find out more about Palo Santo here.

Crystals

The selenite crystal embodies high, vibrating energy. It helps to awaken intuition, enhance mental clarity & is used to attract balance, harmony and peace. Often used for meditation, it makes it easier to achieve a higher state of consciousness and supports the natural abilities of the mind in organizing scattered thoughts. Rose quartz is also called a love stone because it emits a strong vibration of unconditional love, empathy, sensitivity and healing. Love in this sense has a value that relates to a loving relationship with oneself, other people, nature and the Universe as a whole.

Weight 5 kg
header_text

Heal. Purify. Bless.

horizontal_element

1

PL: Pochodzenie

Smocza krew pozyskiwana jest z południowego zachodu USA. Szałwia pochodzi z naturalnych siedlisk Salvia Apiana położonych w górach u wybrzeży Kalifornii, USA.

Palo Santo pochodzi z suchych lasów Ameryki Południowej w Peru.
Produkt etycznego pochodzenia, certyfikowany przez SERFOR.

Lampy solne są ręcznie rzeźbione z kryształów soli w Himalajach w Pakistanie, znanym z najlepszej jakości soli.

Selenit pochodzi z Maroko, Różowy Kwarc z Brazylii.

PL: Wymiary

Przybliżony wymiar Smoczej Krwi to 13cm.

Palo Santo to ok 50 gramów aromatycznych drewienek.

Przybliżony rozmiar lampy solnej to 25x15cm.

Selenit ma długość około 10cm, kwarc około 3cm.

Produkty mogą nieznacznie różnić się rozmiarem ze względu na ich naturalne pochodzenie.

PL: Jak używać

Kadzidło trzymaj pod kątem 45 stopni i podpal. Poczekaj aż się rozpali, następnie zdmuchnij.
Nakieruj dym na miejsca, które chcesz oczyścić bądź pozwól tlić się kadzidłu na przystosowanej do tego ceramicznej dłoni.

Ostrzeżenia:
• Nie zostawiaj zapalonego kadzidła bez nadzoru
• Nie stosuj na odsłoniętych powierzchniach, ponieważ kadzidła mogą spowodować zabrudzenia popiołem
• Regularnie czyść podstawki na kadzidła, aby zapobiec zabrudzeniom od popiołu
• Trzymaj z dala od dzieci
• Nie pal kadzidła, jeśli jesteś w ciąży lub masz problemy z oddychaniem
• Przed odłożeniem kadzidła po zakończeniu użytkowania upewnij się, że jest ono całkowicie zgaszone

EN: Origin

Dragon’s blood is obtained from the American Southwest. White Sage originates from the natural habitats of Salvia Apiana located in the coastal mountains of California, and is harvested by hand in a way that does not damage the natural environment of the plant.

Palo Santo comes from the dry forests of South America in Peru.
Ethical origin certified by SERFOR.

Salt lamps are hand carved from salt crystals in the Himalayas in Pakistan, known for the best quality salt.

Selenite comes from Morocco, Pink Quartz from Brazil.

EN: Dimensions

The approximate dimension of Dragon Blood is 13cm.

Palo Santo is approx. 50 grams of aromatic wood.

The approximate size of the salt lamp is 25x15cm.

Selenite is approximately 10 cm long, Pink quartz is approximately 3cm.

Products may vary slightly in size due to their natural origin.

EN: How to use

Hold the smudge stick at a 45 degree angle and light it. Allow a moment for the flame to catch, then blow it out.
Direct the smoke onto areas you wish to clean and purify, creating a sacred space.

Warning:
• Never leave a lit incense alone whilst burning
• Do not use on exposed surfaces as may cause Ash burns and staining
• Clean incense holders regularly to prevent staining
• Keep away from children
• Please do not burn incense if pregnant or have breathing problems
• Please insure incense is extinguished completely and properly before putting away

PL: Jak pakujemy

Nasze etykiety i opakowania

Etykiety, w które owinięte są nasze kadzidła, naklejka na pudełku oraz kartka z podziękowaniem wewnątrz paczki wykonane są z ekologicznego papieru wykonanego z odpadów rolno-przemysłowych. Papier, którego używamy powstaje poprzez zastąpienie do 15% pulpy z drzewa pozostałościami organicznej kukurydzy, dzięki czemu uzyskuje swój kolor. Nasz papier jest certyfikowany przez FSC, wolny od GMO, w pełni kompostowalny, nadający się do recyklingu, biodegradowalny, zawiera 40% poużytkowych odpadów z recyklingu i jest produkowany z EKOenergy, co skutkuje 20% redukcją śladu węglowego.

Cały proces tworzenia papieru odbywa się w Rossano Veneto niedaleko Wenecji we Włoszech. Pozostałości organiczne są przetwarzane z przetworzoną pulpą, z wykorzystaniem własnej energii elektrycznej producenta. Ceramiczne podstawki oraz lampy solne pakowane są w wysokiej jakości lniane woreczki, które można ponownie wykorzystać.

Nasze pudełka

Nasze pudełka wysyłkowe posiadają certyfikat FSC i w 70% składają się z materiałów z recyklingu. Przestrzeganie wytycznych FSC umożliwia pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. System FSC jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych wśród istniejących na świecie systemów certyfikacji zasobów leśnych, Jako jedyny popierany jest przez główne organizacje ekologiczne. Nasze pudełka w pełni nadają się do recyklingu.

Wypełnienie paczki stanowi papier – ekologiczny, nadający się do recyklingu, wykonany z czystych, naturalnych włókien papierowych.

Biodegradowalne foliopaki

By chronić Wasze paczki w transporcie, pudełka pakowane są w ekologiczne foliopaki. Foliopak wykonany jest z folii LD PE oraz HD PE, z certyfikowanym dodatkiem d2w.

D2w to dodatek, który zawiera mieszankę soli, dodawaną do surowego plastiku podczas procesu produkcyjnego. W obecności tlenu ten dodatek degraduje i biodegraduje tworzywo sztuczne. Oxo-bio plastik nie wymaga światła słonecznego ani niczego innego niż obecność tlenu do degradacji. Po całkowitym rozkładzie materiał przestaje być tworzywem sztucznym i staje się źródłem pożywienia dla drobnoustrojów – po zakończeniu procesu pozostają woda, dwutlenek węgla i biomasa.

EN: Our packaging

How do we label & pack our products?

What you find on our products, inside and on our boxes is an eco-friendly paper made with agro-industrial waste.

To create our product labels, thank you cards, and box stickers we use an eco-friendly paper, which is made by replacing up to 15% of virgin tree pulp with the process residues of organic corn, which is how the colour is achieved. Our paper is FSC certified, GMO free, compostable, recyclable, biodegradable, contains 40% post-consumer recycled waste and is produced with EKOenergy, resulting in a 20% reduction in carbon footprint.

The whole process of creating the paper takes place at Rossano Veneto plant near Venice, Italy. The organic residues are processed with recycled pulp, using the producer’s very own electricity from an hydroelectric plant.

Ceramic incense burners and salt lamps are packed in reusable, high quality linen bags.

Our shipping boxes

Our shipping boxes are FSC certified and are 70% recycled. Compliance with FSC guidelines enables timber harvesting while maintaining the viability of forests and their biological richness. The FSC system is currently recognized as one of the most reliable among the existing forest resource certification systems. It is the only system supported by major ecological organizations. The boxes are fully recyclable.

The packages are filled with paper – eco-friendly, recyclable, made of pure, natural paper fibers.

Biodegradable mailers

To protect your packages during transport, the boxes are packaged in ecological mailers. The mailers are made of LD PE and HD PE foils, with the addition of certified d2w.

D2w is an additive which contains a mixture of salts that is added to raw plastic during the manufacturing process. Providing oxygen is present, this additive will degrade and biodegrade the plastic if it escapes into the open environment or into general waste. Oxo-bio plastic does not require sunlight or anything other than the presence of oxygen to degrade. Once it does, the material effectively ceases to be plastic and becomes a food source for microbes – when the process is complete, water, carbon dioxide, and biomass are all that remain.

Featured products