Regulamin letniego konkursu „Urban Shaman”


I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie konkurs w dniach 21 czerwca – 31 sierpnia 2021 roku, zatytułowany: „Letni konkurs urban shaman”, zwany dalej „Konkursem”. 
 2. Organizatorem Konkursu jest MEKAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87/8, 90-057 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000802922, posiadająca numer REGON: 384331216 oraz numer NIP: 7272838732, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Organizatorem Konkursu”.
 3. Organizator Konkursu jest jednocześnie sponsorem nagród w Konkursie. 
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu internetowego instagram.com. (zwanego dalej: „serwisem Instagram”) i przeznaczony jest dla jego zarejestrowanych użytkowników, którzy obserwują profil Organizatora Konkursu pod nazwą: purnama.rituals  (https://www.instagram.com/purnama.rituals/) zwany dalej: „Purnama Rituals” i wykonają pracę konkursową (zwaną dalej: „Pracą konkursową”) w czasie trwania Konkursu. 
 5. Konkurs trwa od dnia 21 czerwca do dnia 31 sierpnia 2021 roku, od godziny 7:30 pierwszego dnia konkursu do godziny 20:30 ostatniego dnia konkursu i dzieli się na 11 części, (zwanych dalej: „tygodniami konkursowymi”), odpowiadających tygodniom kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że ostatni tydzień konkursowy trwa od dnia 30 do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Wyniki konkursu ogłaszane są na koniec każdego tygodnia konkursowego, tj. ostatniego dnia danego tygodnia konkursowego o godzinie 20:30, poprzez opublikowanie na relacji profilu Purnama Rituals zwycięskiej pracy konkursowej oraz kontakt z laureatem nagrody w wiadomości prywatnej zgodnie z zasadami określonymi w pkt III ust. 6 Regulaminu. 
 6. Organizator Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrody określone w niniejszym Regulaminie. 
 7. Organizator Konkursu informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani przeprowadzany przez serwis Instagram oraz Facebook. Serwisy Instagram oraz Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za organizację i prowadzenie Konkursu. 
 8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2094 z późń. zm.). 
 9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Zgłoszenie do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.  

II.UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1)ustawy z dnia 23.04.1964 – kodeks cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1740 z późń. zm.), która w okresie trwania Konkursu spełnia następujące warunki: a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski; b) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu; c) obserwuje profil Purnama Rituals oraz d) wykona Pracę konkursową zgodnie z zasadami określonymi w pkt III. ust. 4 Regulaminu.
 2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału Uczestnika w Konkursie spowoduje jego nieważność. 
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego profilu- konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. W takich przypadkach Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie. 
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i osoby współpracujące z Organizatorem Konkursu, a także członkowie rodzin tych osób, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie oraz osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia. 
 5. W przypadkach wykrycia działań́ niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie lub wynikiem Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu przez Organizatora Konkursu.

III.ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem zwycięskich Prac konkursowych i przyznaniem nagród laureatom czuwają Moderatorzy Konkursu, w osobach dwóch przedstawicieli Organizatora Konkursu(zwani dalej: „Jury”). 
 2. Uczestnik biorący udział w Konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem w Konkursie. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 
 3. Każdy Uczestnik, który wykona Pracę konkursową bierze udział w Konkursie i ma szansę na nagrodę. Uczestnik Konkursu zdobywa nagrodę, jeśli Praca konkursowa Uczestnika zostanie uznana przez Jury jako wyróżniająca się w ramach danego tygodnia konkursowego. 
 4. Wykonanie Pracy konkursowej polega na: a) wykonaniu i zamieszczeniu na swoim profilu prywatnym w serwisie Instagram zdjęcia, które wraz z zamieszczeniem w opisie pod zdjęciem: oznaczenia profilu Purnama Rituals w postaci „@purnama.rituals” oraz hasztagu w postaci „#urbanshaman”. Wypełnienie powyższych warunków równoznaczne jest ze zgłoszeniem Pracy konkursowej.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia zdjęcia, zamieszczonego w ramach Pracy konkursowej, w czasie trwania Konkursu. Usunięte Prace konkursowe nie biorą udziału w Konkursie. 
 6. Na koniec każdego tygodnia konkursowego wyłaniana będzie jedna zwycięska Praca konkursowa. Wyniki Konkursu będą ogłaszane ostatniego dnia danego tygodnia konkursowego o godzinie 20:30, na profilu Purnama Rituals między innymi poprzez opublikowanie na relacji profilu Purnama Rituals zwycięskiej pracy konkursowej. Po ogłoszeniu wyników Organizator Konkursu skontaktuje się z laureatem Konkursu poprzez wiadomość prywatną na Instagramie.
 7. Jury, na zasadach określonych w niniejszym pkt, w ramach każdego tygodnia konkursowego dokona wyboru jednej (1) najciekawszej Pracy konkursowej, której autor zostanie nagrodzony nagrodą, opisaną w pkt IV. ust. 1 Regulaminu.
 8. Prace konkursowe niezgodne z tematyką Konkursu, obraźliwe, itp. nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięskiej Pracy konkursowej. 
 9. Organizator Konkursu zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwych praktyk stosowanych przez Uczestników skutkować będą ich dyskwalifikacją z Konkursu. Za nieuczciwe praktyki Organizator Konkursu uważa w szczególności nieuczciwą rywalizację i naruszanie praw autorskich innych osób. 
 10. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich, Organizator Konkursu ma prawo żądać udowodnienia, że zgłoszona Praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
 11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata w ramach danego tygodnia konkursowego, w przypadku gdy żadna ze zgłoszonych Prac konkursowych nie będzie wyróżniającą się. 
 12. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając wiadomość e-mail pod adres: [email protected].

IV.NAGRODY 

 1. Nagrodą w Konkursie jest: bon o wartości 200 zł (dwieście złotych), zwany dalej: „Bonem” lub „Nagrodą”, w postaci jednorazowego indywidualnego kodu rabatowego do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym Organizatora Konkursu prowadzonym pod adresem: https://purnamarituals.co/sklep/.
 2. W każdym tygodniu konkursowym autor zwycięskiej Pracy konkursowej otrzymuje Nagrodę. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany przez laureata Konkursu, w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez Organizatora Konkursu poprawnych danych laureata Konkursu lub w inny ustalony z laureatem sposób. Każdy laureat Konkursu w danym tygodniu konkursowym wygrywa jedną Nagrodę.
 3. Bon ważny będzie przez okres jednego roku od momentu jego otrzymania i może zostać przeznaczony na dowolne produkty z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym Organizatora Konkursu w momencie dokonywania zakupu. Bon wykorzystany zostaje poprzez wpisanie kodu rabatowego w odpowiedniej rubryce podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Bon nie łączy się z innymi promocjami i rabatami dostępnymi w sklepie internetowym w momencie dokonywania zakupu. W przypadku dokonania zakupu o wartości przewyższającej wartość Bonu, Uczestnik, celem dokonania zakupu, zobowiązany jest do uiszczenia różnicy między ceną a wartością Bonu. W przypadku dokonania zakupu o wartości mniejszej niż wartość Bonu, Bon traci swoją ważność i nie może zostać ponownie wykorzystany na kolejne zakupy. 
 4. Nagrody korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 5. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę̨ ani na nagrodę innego rodzaju.
 6. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 
 7. Podanie przez laureata Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (w szczególności adresu e-mail) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu w danym tygodniu konkursowym stanowić będzie przyczynę odmowy wydania laureatowi Konkursu Nagrody. 
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu. 
 9. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.  

V.PRAWA DO ZDJĘĆ I WIZERUNKU 

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa. Organizator Konkursu ma prawo do weryfikacji w każdym momencie trwania Konkursu treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego postanowienia, Organizator Konkursu jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z zasadami określonymi w pkt VII. Regulaminu. 
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw autorskich osób trzecich w związku ze zdjęciem zgłoszonym w ramach Pracy konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi Konkursu koszty, jakie ten poniósł w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek wadliwej eksploatacji Pracy konkursowej. 
 3. Dokonanie zgłoszenia Pracy konkursowej zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi Konkursu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie ze zgłoszonego w ramach Pracy konkursowej zdjęcia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz w celach marketingowych i promocyjnych marki i profilu Purnama Rituals, w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolny sposób i dowolną techniką w celu publicznego udostępniania, m.in. poprzez eksploatację i rozpowszechnianie w Internecie oraz wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora Konkursu, jak i wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wyżej wskazany. 
 4. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora Konkursu lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji zdjęcia zgłoszonego w ramach Pracy konkursowej, zgodnie z potrzebami Organizatora Konkursu.
 5. Zdjęcia zgłoszone przez Uczestników w ramach Pracy konkursowej mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane przez Organizatora Konkursu lub inne jednostki współpracujące z Organizatorem bez podawania nazwiska autora i oznaczania jego autorstwa, na co Uczestnicy wyrażają zgodę. 
 6. W przypadku, gdy zdjęcie zgłoszone w ramach Pracy konkursowej zawiera wizerunek Uczestnika, publikując Pracę Konkursową oświadczasz jako Uczestnik, że wyrażasz zgodę w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1231 z późń. zm.) na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu Twojego wizerunku zawartego w Pracy konkursowej w celu jego publikacji na profilu Purnama Rituals w serwisie Instagram/ Facebook oraz w celach wskazanych w ust. 3 powyżej. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  
 7. W przypadku, gdy zdjęcie zgłoszone w ramach Pracy konkursowej zawiera wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik publikując Pracę konkursową ponosi odpowiedzialność względem Organizatora Konkursu za uzyskanie zgody od tej osoby w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1231 z późń. zm.) na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu wizerunku tej osoby zawartego w Pracy konkursowej w celu jego publikacji na profilu Purnama Rituals w serwisie Instagram/ Facebook oraz w celach wskazanych w ust. 3 powyżej. 

VI.DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe pozyskiwane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: „RODO”. 
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator Konkursu. 
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora Konkursu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected].
 4. W związku z uczestnictwem w Konkursie, Organizator Konkursu będzie przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: a) wszelkie dane osobowe zawarte w Pracy konkursowej Uczestnika, obejmujące w szczególności nazwę profilu Uczestnika w serwisie Instagram (która może być co najmniej w części tożsama z imieniem i/lub nazwiskiem Uczestnika), wizerunek Uczestnika (uwieczniony na zdjęciu zgłoszonym w ramach Pracy konkursowej oraz wizerunek stanowiący zdjęcie profilowe Uczestnika w serwisie Instagram), przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu poprzez upublicznienie na profilu Purnama Rituals, w serwisie Instagram/ Facebook Pracy konkursowej. Upublicznienie Pracy konkursowej w sposób opisany powyżej następowało będzie poprzez ogłoszenie wyników Konkursu w ramach danego tygodnia konkursowego m.in. przez zamieszczenie Pracy konkursowej w relacji na profilu Purnama Rituals. Przetwarzanie przez Organizatora Konkursu ww. danych osobowych związanych z Pracą konkursową Uczestnika będzie się odbywało na podstawie zgody Uczestnika, która wyrażana jest poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy konkursowej. Dane osobowe Uczestnika opisane powyżej będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w ten sposób dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów, a także – przez czas nieoznaczony, lecz nie dłużej niż do chwili wycofania przez Uczestnika zgody – w celu publikacji pracy konkursowej na profilu Purnama Rituals w serwisie Instagram/ Facebook. Dodatkowo, w przypadku gdy Praca konkursowa zostanie nagrodzona, Organizator Konkursu poprosi Uczestnika o podanie następujących danych: adres e-mail- dane te będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu dostarczenia Nagrody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 5. Organizator Konkursu nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestnika poza obszar Unii Europejskiej. Jednak, z uwagi na to, że Konkurs organizowany jest z wykorzystaniem serwisu Instagram, zastosowanie znajdują również zasady zawarte w Regulaminie i Polityce Prywatności serwisu Instagram(https://help.instagram.com/519522125107875).
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych zawartych w Pracy konkursowej, będą one udostępniane przez Organizatora Konkursu wraz z Pracą konkursową na profilu Purnama Rituals w serwisie Instagram do czasu wycofania zgody. W przypadku roszczeń, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji. 
 7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, aczkolwiek nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. W każdym momencie Uczestnik może wycofać swoje zgłoszenie, co będzie równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych.  

VII.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu organizacji i przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż̇ w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w ramach ostatniego tygodnia konkursowego (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). 
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis problemu, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora Konkursu. 
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.  

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Konkursu oraz zasad uczestnictwa Uczestnika w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną zamieszczone na stronie profilu Purnama Rituals w serwisie Instagram w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp. 
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu (Jury) mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu. 
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu pod adresem wskazanym w Regulaminie oraz na stronie https://purnamarituals.co/regulamin-konkursu-urban-shaman/(otworzy się w nowej zakładce).